SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPSM w 2019 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ

STOWARZYSZENIA POMOCY  SZKOLE „MAŁOPOLSKA” w okresie styczeń  –grudzień   2019

 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”,  jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego . Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar kraju.

Celem Stowarzyszenia są zadania w zakresie:

 1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania;
 2. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Turystyki i krajoznawstwa;
 7. Działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną.
 8. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność w sferach:

ODPŁATNA:

 • organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży
 • działalność wydawnicza
 • działalność szkoleniowa

NIEODPŁATNA:

 1. uczestnictwo w związkach stowarzyszeń
 2. inspirowanie działań społecznych , świadczeń finansowych, materialnych, na rzecz modernizacji oraz wyposażenia szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych
 3. W zakresie pomocy społecznej – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana:

       a/ pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej

           sytuacji życiowej,

       b/ zakup sprzętu rehabilitacyjnego i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,

       c/ pomoc doraźna ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi  

           przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich rodzinom,

      d/ pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci i młodzieży szkolnej znajdującej się w trudnej

          sytuacji życiowej i materialnej,

      e/ stypendia dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO:                                                 

DZIAŁALNOŚĆ BIURA TURYSTYKI SZKOLNEJ SALAMDRA

WYJAZD INTEGRACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

       Termin: 11.08.2019 – 22.08.2019

       Miejsce:  Niedzica

       Ilość uczestników 18 osób niepełnosprawnych oraz  z opiekunowie i wolontariuszki z ZSOS Nr 2

WYPOCZYNEK WAKACYJNY:

      Termin: 30.06.2019 – 11.07.2019

       Miejsce:  Bułgaria – Złote Piaski

       Ilość uczestników 45

 

       Termin: 2.08.2019-9.08.2019

       Miejsce:  Rozdziele

       Ilość uczestników:  12

 

       Termin: 1.08.2019 – 15.08.2019

       Miejsce:  Łukęcin

       Ilość uczestników: 50

 

WYCIECZKI:

       Termin:  czerwiec 2019

       Miejsce:  Werona (Włochy)

       Ilość uczestników: 50

 

       Termin:  16.12.2019

       Miejsce:  Wiedeń – Targi Bożonarodzeniowe

       Ilość uczestników: 50

                     

Ogółem z oferty BTS SALAMNDRA skorzystało w   2019  roku  225 uczestników.

 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W ramach drugiej formy działalności odpłatnej – działalności wydawniczej zrealizowano 2 zadania. Wydano album pokonkursowy – Konkursu „Z biegiem lat z biegiem dni…” (zorganizowany przez ZP KRAKÓW - Powiat) oraz wydano  1-szy zeszyt :Urywek z Pamiętnika Marii Bajorkowej.

W przygotowaniu zeszyt 2-gi „Moje wspomnienia” Uriela Szmulewicza.

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO:

III.  AKCJA 1% DLA NASZEJ SZKOŁY

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” posiadając status organizacji pożytku publicznego od 2005 roku prowadzi akcję zbierania 1% odpisów dla edukacji, sportu, pasji i dzieci szczególnej troski. Zgodnie z informacją dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2018 rok opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych:  liczba uprawnionych do otrzymywania 1% odpisów to 8869 organizacji pożytku publicznego na terenie całego kraju. Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska uplasowało się na 78  miejscu z kwotą  1.568.756,24 . Otrzymany z Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście raport dotyczący wykazu przekazanych kwot i płatników oraz podziału zebranych 1% odpisów na poszczególne cele,  zawierał 14.682  pozycji. W akcji udział wzięło łącznie 592  beneficjentów (szkół, klubów sportowych, poradni i dzieci szczególnej troski).

 ZNACZKI CEGIEŁKI

Na mocy zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Portalu Zbiórek Publicznych nr 2015/1750/OR pod nazwą „Pomagamy dzieciom” - otrzymaliśmy prawo do prowadzenia akcji zbiórek publicznych w postaci rozprowadzania znaczków-cegiełek oraz zbiórki do puszek. W 2019 roku rozprowadzaliśmy znaczki  o nominałach 2 zł,  3 zł, 5 zł, 7 zł oraz 10 zł.  W roku  2019  z oferty pobrania znaczków-cegiełek skorzystało 11 placówek z 5 powiatów Małopolski. .  Ogółem wydano znaczki w ilości 8.080  szt. na wartość 21.278,00  .  Dla placówek  159.58,50  zł  dla SPSM 5.319,50 zł

 STYPENDIA

W 2019 roku stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie /os. otrzymywało  11 stypendystów:

 • Daniel Stasielak – stypendium artystyczne dla uzdolnionego muzyka akordeonisty z gminy Igołomia Wawrzeńczyce.
 • Stypendia sportowe. Wiktoria Ziober, Emilia Dyląg i Emilia Szopa.
 • Stypendia dla uczniów ZSOS Nr 2: Weronika Pittner, Eliza Sewiło, Maja Zabiegaj, Weronika Paluch, Dominika Poradzisz, Wiktoria Rosiek, Damian Peroński. za promocję Stowarzyszenia oraz pomoc w kampanii reklamowej 1% odpisów i szkoleń SPSM.  

 

KIBICUJEMY I WSPOMAGAMY MŁODYCH UTALENTOWANYCH SPORTOWCÓW

W 2019 roku w ramach akcji „Wspieramy Pasje” wspieramy rozwój młodych utalentowanych sportowców. Obecnie w akcji bierze  udział 14 pasjonatów.

Łącznie podatnicy na wspieranie  talentów w 2019 roku przekazali 43.050,78  zł.

Współpracując (corocznie) z Myślenickim Klubem Szachowym, organizującym różnorodne imprezy popularyzujące sport szachowy, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”  udziela dofinansowania do Turniejów Szachowych pn. Myślenickie Spotkania Szachowe, w których uczestniczy każdorazowo  około 150 młodych szachistów. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 500 zł na turniej (2 x w roku).

 

 

VII. AKCJA CHARYTATYWNA

Stowarzyszenie cyklicznie wspiera niepełnosprawne dzieci organizując zbiórki w ramach 1% odpisów. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 24 podopiecznych. Łącznie podatnicy na rzecz niepełnosprawnych dzieci wpłacili 121.978,38 zł Stowarzyszenie corocznie wspiera akcję „Szlachetna paczka" na pomoc dla rodzin z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Kwestę na rzecz wspomnianych osób organizuje członek naszego Stowarzyszenia pan Konrad Szymacha.

 

VIII. GRANTY

- "Od książki do filmu, od szkoły do Hollywood, od zabawy do pasji",– 5000,00 -International Papier

- "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat" 2.800,00 – UMG Sułkowice

- Pobiednicki Półmaraton POMAGAM 2019 – 4.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Krakowie

- Pobiednicki festiwal piosenki 1800,00  zł – Starostwo Powiatowe w Krakowie

- „Twórczość Stanisława Czycza w interpretacji muzycznej, literackiej, plastycznej” -  3500,00 -  Starostwo   

    Powiatowe w Krakowie

- Nowohuckie kolędowanie – 6000,00 zł – Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego.

IX . WALNE ZEBRANIE  9 LUTY 2019  ROKU

Dnia   9.02.2019  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 Krakowie  zgodnie z wymogami statutu zostało zorganizowane Walne Zebranie Sprawozdawcze  Stowarzyszenia. Zebranie podsumowało wyniki pracy naszego Stowarzyszenia za 2018 rok, przyjęło Panią Zofię Grzebisz Nowicką na członka Honorowego SPSM oraz dokonało zmian statutowych. Walne Zebranie udzieliło również Zarządowi absolutorium za rok 2018 zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

 

ZMIANY KRS STYCZEŃ 2019 – GRUDZIEŃ 2019

W 2019 roku do Krajowego Rejestru Sądowego złożono wniosek dotyczący zatwierdzenia zmian w statucie uchwalonych na WZ w dniu 9.02.2019.  W dniu 20 maja 2019 roku otrzymaliśmy postanowienie zatwierdzające wszystkie wniesione poprawki do statutu.   Stan na grudzień 2019 to 52 jednostek terenowych w tym  7 Oddziałów Powiatowych: „KRAKÓW MIASTO”, „KRAKÓW POWIAT” „MYŚLENICE”, „WIELICZKA” , „SUCHA BESKIDZKA” , „OŚWIĘCIM” i „CHRZANÓW   i  45  Społecznych Komitetów .

 

KLUB PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

W roku 2019  do Klubu Przodujących Szkół,  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole nie przyjęto żadnej placówki z terenu województwa małopolskiego  Do klubu Przodujących Szkół z Małopolski należy 19 placówek.

 

XII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPSM, DZIAŁALNOŚC SPOŁECZNYCH KOMITETÓW I ORGANIZACJI PRATNERSKICH

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PARTNERSKIMI:

Stowarzyszenie jest członkiem 3 federacji: Partnerstwa na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci PREMD w Warszawie, Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz Federacji Małopolska Pozarządowa. Przedstawicielem do kontaktów i prac w organizacjach partnerskich jest Prezes Zarządu p. Bohdan Piotrowicz, który czynnie  uczestniczy w pracach w/w  organizacji. W 2019 roku uczestniczyliśmy w WZ 2 federacji KRAFOS (28.06.2019)  i Małopolska Samorządowa (13.06.2019).

 

II BAL CHARYTATYWNY SPSM

Zgodnie z rozpoczętą w zeszłym roku tradycją Drugi Bal Charytatywny Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska odbył się 11 stycznia 2019 roku, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wzięło w nim udział około 70 osób., Celem balu była pomoc osobom, które potrzebują wsparcia. III Bal Charytatywny odbył się 17 stycznia 2020 roku, na którym bawiło się około 100 osób.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW

W  dniach 15-17 kwietnia 2019 r. w  odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych  zorganizowany w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty   i adresowany jest do przedszkoli z terenu dzielnic Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta oraz z  miasta Krakowa. Organizatorami  Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych byli:  Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem  Pomocy Szkole Małopolska i Fundacja Promocji Nowej Huty. W przeglądzie wzięło udział 16 zespołów teatralnych. Stowarzyszenie było fundatorem nagród dla wszystkich zespołów biorących udział w przeglądzie.                               

 

KONFERENCJA „ŻYJ ZDROWO”

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” w dniu 3.04.2019 zorganizowały Konferencję,  w Sali UMK os. Zgody 2 w Krakowie. Była to 50-ta jubileuszowa Regionalna Konferencja „Żyj Zdrowo!” Partnerami w realizacji konferencji byli  Krajowy Ośrodek Modernizacji Rolnictwa Oddział w Krakowie reprezentowany przez Pana Piotra Szopę i Firma „Bakoma” z przedstawicielem Michałem Murawskim. Prezentacje „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiła Pani Aleksandra Cichocka, dietetyk, autorka wielu pozycji książkowych,  pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

 

SPSM NA OBCHODACH 70-LECIA NOWEJ HUTY

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska w dniach 8 i 9 czerwca 2019 włączyło się w obchody 70-lecia Nowej Huty.   W dniu 8 czerwca 2019 przedstawiciele Zarządu SPSM i wolontariuszki – uczennice ZSO Sportowych Nr 2 w Krakowie, na stoisku promowały działalność Stowarzyszenia i nasze  przedsięwzięcia szkoleniowe. W dniu 9 czerwca 2019, o godz. 10.30 na Al. Róż w Nowej Hucie odbył się nietypowy koncert. Swoje umiejętności. zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych - uczniowie zaprezentowali popularny flash mob.  

 

POBIEDNICKI PÓŁMARATON POMAGAM 2019

13 lipca 2019 roku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się kolejna – już 6-ta edycja Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM, którego jesteśmy współorganizatorem. W tym roku zysk z wydarzenia zostanie przekazany dla Daniela Kowala z Tropiszowa, który kilka lat temu w nocy, lunatykując, podczas obozu sportowego wypadł z okna – zebrano 8.300,00 zł.
W tym roku Piknik towarzyszący wydarzeniu odbył się na terenie przy remizie OSP Pobiednik Mały.

SPOTKANIE OPŁATKOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ZSOS nr 2 w Krakowie w dniu 20.12.2019,  odbyło się siódme spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych, współorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i oczywiście prezenty, na które wszyscy czekali z niecierpliwością.

 

I NOWOHUCKIE KOLĘDOWANIE

Stowarzyszenie było współorganizatorem i partnerem Pierwszego Nowohuckiego Kolędowania na Alei Róż w dniu 15.12.2019 roku. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy oraz dzieliliśmy się opłatkiem. Gościem specjalnym był Karol Dziedzic, który wraz z zebranymi mieszkańcami zaśpiewał kilkanaście kolęd i pastorałek.

 

PODSUMOWANIE:

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”, ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” , statutu Stowarzyszenia oraz na podstawie uchwał Walnego Zebrania oraz Zarządu.

Stowarzyszenie nie nabywało gruntów, budynków i nieruchomości i w 2019 roku nie miało ich w swym posiadaniu. Działalność biurowa prowadzona jest w lokalach najmowanych w Krakowie, Chrzanowie i Myślenicach.  

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego korzysta ze zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości i opłat sądowych.

Dochody stowarzyszenia w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych i są wolne od podatku od osób prawnych. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

Wszystkie formy uzyskania informacji o prowadzonej działalności dostępne na stronach internetowych.

 

                                                                                                           Kraków, dnia  20.01.2020

 

PLIK PDF SPRAWOZDANIA

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.